Learn 端午节 with Slow Chinese Lessons

端午节 - Dragon Boat Festival

端午节 Duānwǔ jié Dragon Boat Festival 中国农历的五月五日是一个重要的节日,叫做端午节。它是一个古老的传统节日,有两千多年的历史。Zhōngguó nónglì de wǔ yuè wǔ rì shì yīgè zhòngyào de jiérì, jiàozuò duānwǔ jié. Tā shì yīgè gǔlǎo de chuántǒng jiérì, yǒu liǎng qiān duō nián de lìshǐ. English Spanish German French Vietnamese English May 5th of the Chinese lunar calendar is an important festival called the Dragon … Read more