How to say Big in Chinese

How to say Big in Chinese

Big, large, great

How to say Big in Chinese with sentences

三星的手机很大。
Sānxīng de shǒujī hěn dà.
学校的前面有一很大的超市。
Xuéxiào de qiánmiàn yǒu yīgè hěn dà de chāoshì.
我比妹妹大三岁。
Wǒ bǐ mèimei dà sān suì.
她有一双蓝色的大眼睛。
Tā yǒu yīshuāng lán sè de dà yǎnjīng.
我的岳母有一个很大的花园
Wǒ de yuèmǔ yǒu yīgè hěn dà de huāyuán.

How to say Big in Chinese Video

Leave a Comment