How to say eight in Chinese

How to say eight in Chinese

Eight

Say eight in Chinese with Sentences

他八岁了。
Tā bā suìle.
我的奶奶八十四岁了。
Wǒ de nǎinai bāshísì suìle.
这套锅现在打八折。
Zhè tào guō xiànzài dǎ bā zhé.
你个子多高? 我一米八。
Nǐ gèzi duō gāo? Wǒ yī mǐ bā.
三月八号是妇女节。
Sān yuè bā hào shì fùnǚ jié.
这份试卷一共有八页。
Zhè fèn shìjuàn yīgòng yǒu bā yè.
衣服在八十年代很时髦,现在已经过时了。
Zhè jiàn yīfú zài bāshí niándài hěn shímáo, xiànzài yǐjīng guòshí le.

How to say eight in Chinese Video

Leave a Comment