How to say o’clock in Chinese

How to say o'clock in Chinese

Diǎn

O’clock

How to say o'clock in Chinese with sentences

现在几点了?
Xiànzài jǐ diǎnle?
你几点起床?
Nǐ jǐ diǎn qǐchuáng?
我九点半去睡觉。
Wǒ jiǔ diǎn bàn qù shuìjiào.
我下午点半下班。
Wǒ xiàwǔ sān diǎn bàn xiàbān.
今天早上点半就起床了。
Wǒ jīntiān zǎoshang sì diǎn bàn jiù qǐchuángle.
孩子是点半出生
Háizi shì liù diǎn bàn chūshēng de.

How to say o'clock in Chinese Video

Leave a Comment