How to say Of in Chinese

How to say Of in Chinese

De

Of / ~’s (possessive particle)

How to say Of in Chinese with sentences

我的朋友是西班牙人。
Wǒ de péngyǒu shì xībānyá rén.
你的房间里有电视吗?
Nǐ de fángjiān lǐ yǒu diànshì ma?
她的儿子很聪明。
Tā de érzi hěn cōngmíng.
我找到了一新的工作。
Wǒ zhǎodàole yīgè xīn de gōngzuò.
医院在学校的后面
Yīyuàn zài xuéxiào de hòumiàn.

How to say Of in Chinese Video

Leave a Comment