Where are you from in Chinese

你 来自 哪里?

Nǐ láizì nǎlǐ?

Where Are You From?

你 好

Nǐ hǎo

Hello

你 好

Nǐ hǎo

Hello

你 是 英国 人 吗? 

Nǐ shì Yīngguó rén ma?

Are you British?

是 的.

Shì de.

Yes.

你 来自 哪里?  

Nǐ láizì nǎlǐ?

Where are you from?

伦敦

Lúndūn.

London.

很 高兴 认识 你。   

Hěn gāoxìng rènshí nǐ.

Nice to meet you.

我 也 是。

Wǒ yě shì.

Me too.

Leave a Comment