Where is the subway station in Chinese

地铁 站 在 哪里

Dìtiě zhàn zài nǎli

Where is the Subway Station

打扰 一下, 请问 地铁 站 在 哪里?

Dǎrǎo yíxià, qǐngwèn dìtiě zhàn zài nǎli?

Excuse me. Could you tell me where the subway is?

在 那边。

Zài nàbiān.

It’s over there.

在 哪儿? 我 没 看见。
Zài nǎr? Wǒ méi kànjiàn.

Sorry, where? I don’t see it.

街 那边。
Jiē nàbiān.

Across the street.

 哦, 看见 了。 谢谢 你。
Ò, kànjiàn le. Xièxie nǐ.

Oh, I see it now. Thank you.

不 客气。
Bú kèqi.

You’re welcome

Leave a Comment