How to say cup in Chinese

How to say Cup in Chinese

杯子

bēizi

Cup / Glass

Say Cup in Chinese with Sentences

请给我一个空杯子。
Qǐng gěi wǒ yīgè kōng bēizi.
桌子上有一杯子。
Zhuōzi shàng yǒu yīgè bēizi.
干杯的时候,每个人的杯子都要倒满。
Gānbēi de shíhòu, měi gèrén de bēizi dōu yào dào mǎn.
玻璃杯茶杯都是杯子。
Bōlí bēi chábēi dōu shì bēizi.
我没拿稳杯子,把咖啡洒到桌子上了。
Wǒ méi ná wěn bēizi, bǎ kāfēi sǎ dào zhuōzi shàngle.
这是她的杯子。
Zhè shì tā de bēizi.
你的杯子白色的吗?
Nǐ de bēizi shì báisè de ma?

How to say Cup in Chinese Video

Leave a Comment