How to say Excuse me in Chinese

How to say in Chinese

对不起

duìbuqǐ

Excuse me

….?
duì bu qǐ, qǐng wèn … ?
Excuse me, may I ask…?
duì bu qǐ, wǒ cuò le .
Excuse me, I’m wrong.
duì bu qǐ, wǒ chí dào le .
Sorry, I am late.
Duìbùqǐ, wǒ tīng bù dǒng .
I’m sorry, I don’t understand.
duì bu qǐ, wǒ méi yǒu xiàn jīn .
Sorry, I don’t have cash.
duì bu qǐ, wǒ bú shì gù yì de .
Sorry. I didn’t do that on purpose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *