How to say Television in Chinese

How to say Television in Chinese

电视

Diànshì

Television

How to say Television in Chinese with sentences

你喜欢看电视吗?
Nǐ xǐhuān kàn diànshì ma?
电视节目很无聊。
Diànshì jiémù hěn wúliáo.
今天我想看电视。
Jīntiān wǒ xiǎng kàn diànshì.
我不喜欢看电视,我喜欢看电影。
Wǒ bù xǐhuān kàn diànshì, wǒ xǐhuān kàn diànyǐng.
电视台主持人主持了很多节目。
Nàgè diànshì tái zhǔchí rén zhǔchí le hěnduō jiémù.
我的电视坏了。
Wǒ de diànshì huàile.

How to say Television in Chinese in Chinese Video

Leave a Comment