Measure word for book in Chinese

Measure word for book in Chinese

běn

Measure word for book in Chinese

Measure word for book in Chinese with sentences

这本书很厚。
Zhè běn shū hěn hòu.
这本书是谁的?
Zhè běn shū shì shéi de?
我送你一本书。
Wǒ sòng nǐ yī běn shū.
我给你一本书。
Wǒ gěi nǐ yī běn shū.
我想从图书馆里借一本杂志。
Wǒ xiǎng cóng túshū guǎn lǐ jiè yī běn zázhì.
这本杂志我看了三遍。
Zhè běn zázhì wǒ kànle sān biàn.
这本书一共有一百零五页。
Zhè běn shū yīgòng yǒu yībǎi líng wǔ yè.

Measure word for book in Chinese Video

Leave a Comment